Библиография - контрольная работа

Зміст

Вступ. 2

1. Походження терміна бібліографія. 3

2. Бібліотекознавство у системі суміжних наук. 8

Висновок. 11

Перечень літератури. 12


Вступ

Бібліографія є невід'ємною частиною такового виду суспільної діяльності, як книжкова справа, або з урахуванням сучасних досягнень культури й науково-технічного прогресу - інформаційна діяльність (комунікація, спілкування). Соціальна сутність інформаційної діяльності обумовлена необхідністю цілеспрямованого виробництва, поширення, зберігання Библиография - контрольная работа й використання інформації у суспільстві. Значення інформації в сучасному суспільстві різко зростає. Не випадково сучасний етап соціально-економічного й культурного розвитку визначають як інформаційний. Це пов'язане з тим, що інформованість 100є невід'ємною характеристикою сучасної людини, його свідомості, активності світогляду й діяльності. Володіння інформацією й всіма способами, формами й Библиография - контрольная работа способами її виробництва, поширення, зберігання й використання - це об'єктивна необхідність для кожної людини, тим більше фахівця в області інформації, книжкової справи.

Цим объяснюється та велика увага, що як і раніше приділяється такої важливої частини інформаційного спілкування (комунікації), як книжка й книжкова справа, печатка. Друкована книжка - це універсальні способ інформаційного Библиография - контрольная работа спілкування. Не випадково книжку називають графічною пам'яттю людства, графічною моделлю культури. Вона й у сучасних умовах відіграє домінуючу роль, особливо у системі масової інформаційної комунікації. Зберігає вона своє значення й у системі спеціальної, або наукової, комунікації, науково-інформаційній діяльності, де особливо интенсивно сразу іде впровадження новітніх коштів електронно Библиография - контрольная работа-обчислювальної техніки.

У даній боті будуть розглянуті такі питання: «Походження терміна бібліографія» та « Бібліотекознавство у системі суміжних наук»


1. Походження терміна бібліографія

Історично поняття "бібліографія" виникає на певному етапі становлення інформаційної діяльності, если усвідомлюється необхідність у цілеспрямованому розвитку цієї найважливішої сфери суспільної діяльності, культури. У наш час ми Библиография - контрольная работа можемо з повною визначеністю говорити про чотири основні періоди в історії бібліографії: I період - виникнення у Стародавній Греції бібліографії (V в. до н.е.) як книго писання, як праці ("бібліографа"); II період - виникнення бібліографії ( XVII-XVIII ст.) як узагальнюючої науки про книжки й книжкову справу (інформаційну діяльність) та як особливого літературного Библиография - контрольная работа жанру; III період - виникнення бібліографії (кінець XIX - початок XX ст.) як особливої науки книгознавчого (інформаційного) циклу; IV період (сучасний) - усвідомлення бібліографії як особливої області книжкової справи зі своєю специфічною дисципліною - бібліографознавством.

У розробку походження й історії розвитку бібліографії за кордоном свій внесок занесли російські науковці, особливо А Библиография - контрольная работа.Н. Деревицкий, А.И. Малеин, А.Г. Фомін, М.Н. Куфаев і К.Р.Симон.

Перший період, як встановив на початку XX ст.. А.И.Малеин, пов'язаний з появою й функціонуванням самого слова "бібліографія" у Давній Греції у V ст. до н.е. Основним значенням цього слова було "не книгоописання Библиография - контрольная работа а переписування книжек, тобто створення або поширення книжки за допомогою єдиного доступного античності методу для цього - писання або переписки" Інакше кажучи, бібліографія із самого початку своєї появи позначала те, що ми тепер називаємо "книжкова справа", або ширше - "інформаційна діяльність".

Другий період пов'язаний з формуванням у Європі XVII ст Библиография - контрольная работа. системи наук, яка існує з деякими змінами й доповненнями дотепер. Слово "бібліографія" поряд з іншими - бібліологія, бібліософія, й т.п. - стало позначати науку про книжку (книжкову справі, інформаційну діяльність). Як вважає К.Р.Симон, слово "бібліографія" могло бути або запозичене з вже наявного досвіду, або выдумано поновой Библиография - контрольная работа за зразком аналогічних назв наук (наприклад, географія). Пальма першості в цьому питанні належить французьким науковцям. Саме у французькій інтерпретації бібліографія як наука з'явилася у Росії на початку XIX ст.

Здесь варто зазначити, що російські науковці не просто запозичили основи бібліографічної науки, але, опираючись на свій багатовіковий історичний Библиография - контрольная работа досвід, привнесли багато оригінального. І доводиться тільки шкодувати, що багато досягнень історії вітчизняної бібліографії або недостатньо вивчені, або просто ігноруються на догоду самостійним, псевдонауковим побудовам.

Особливе новшество російської бібліографії виявилося в наступний третій період її розвитку на початку XX в. Російські бібліографи у своїх наукових розробках ішли тепер урівень із західноєвропейськими Библиография - контрольная работа й, виходить, усього світу. Досить послатися на російську участь у боті Міжнародного бібліографічного інституту у рюсселі, на співзвучність ідей Н.М.Лисовского, А.М.Ловягина й Н.А.Рубакина з ідеями П. Отле (1-го із засновників названого інституту). Більше того, російські нуковці у багатьох качествах, особливо теоретичних, випереджали закордонних дослідників Библиография - контрольная работа.

Головне з вітчизняних досягнень розглянутого періоду полягає у тому, що була усвідомлена специфічна роль бібліографії як діяльності в більше широкийій системі інформаційної діяльності (книжкової справи, документації), а бібліографії як науки - у системі книгознавства. Зокрема, стало зживати для себя горезвісна відомість бібліографії до книгописання. Особливо цьому сприяло трактування так званих Библиография - контрольная работа видів бібліографії, запропоноване Н.А.Рубакіним, а потім Н.В.Здобновим. Методологічно це було показано у ботах А.М.Ловягина, які дотепер замовчуються - або нарочито, або через незнання. А він розвивав серед багатьох інших наступні дві, можна сказати, що видаються ідеї. Перша стосується визначення бібліографії (книгознавства) як Библиография - контрольная работа науки про спілкування людей, тобто про книжкову справу, інформаційну діяльність, комунікацію. Друга пов'язана з використанням і конкретизацією стосовно до завдань бібліографії такового діалектичного способу, як сходження від абстрактного до определенного. На противагу технократическому підходу Н.М.Лисовского ("книгопроизводство - книго А.М. Ловягин трактував інформаційне спілкування як сходження, як Библиография - контрольная работа методологічну редукцію від опису до аналізу, а від нього до синтезу (згадаємо гегелівську формулу "теза - антитезис - синтез"). Причому бібліографія займає здесь серединне положення, тому що синтез її итогів, піднесення їх на загальнокультурний рівень можливі тільки за посередництвом методології більше загальної науки - книгознавства (або можливої тепер більше обширної науки про інформаційну діяльність Библиография - контрольная работа). І серединне, центральне місце бібліографії здесь не можна вважати випадковим, тому що інформаційне спілкування - це діалектичний процес зі зворотним зв'язком, если, відповідно до поглядів того ж А.М.Ловягина, потрібне постійне пожвавлення - по собі мертвої - паперової культури, тобто впровадження на кожному діалектичному витку інформаційної діяльності всього самого Библиография - контрольная работа коштовного, соціально важного в культурно-історичному розвитку суспільства. У цьому зв'язку примітно, що П. Отле у своїх теоретичних побудовах пішов ще отдалі, уважаючи бібліографію метанаукой стосовно документації, тобто системі всіх наук інформаційно-комунікативного циклу.

Воістину, третій період у розвитку бібліографії був її золотим століттям. На жалко, ми дотепер Библиография - контрольная работа недостатньо використовуємо його новації. А тим часом ідеї А.М.Ловягина й Н.А.Рубакина одержали свій подальший розвиток у ботах М.Н.Куфаева, але і його творча спадщина належною мірою не вивчене й не використовується.

Пережитий нами сучасний, четвертий по рахунку, період у розвитку бібліографії бере свій Библиография - контрольная работа початок приблизно в 60-е роки, если почалася чергова науково-технічна революція, пов'язана із впровадженням нової інформаційної технології (компьютер'ютеризації), і бурхливо формувалися такі нові наукові напрямки, як кібернетика, теорія інформації, інформатика, семіотика й т.д. Більш глибоко були обґрунтовані й нові наукові принципи, наприклад, діяльності й системності Библиография - контрольная работа. Саме відповідно до принципу діяльності заного стали трактувати типову структуру й людської діяльності взагалі, і книжкової справи (інформаційної діяльності) зокрема, де бібліографія, як ми вже відзначали, соотносима з такового невід'ємного складового будь-якого виду суспільної діяльності, як керування, точніше - інформаційне керування.

Саме на сучасному етапі й тільки в Библиография - контрольная работа нашій країні було уведено нове поняття для позначення науки про бібліографію - "бібліографознавство". Уперше воно було запропоновано в 1948 р. И.Г.Марковым, що, щоправда, розумів бібліографію й науку про неї зайво вузько й прагматично: "Бібліографія - це покажчики й довідники, які мають своїм об'єктом книжки, а бібліографічна наука - це Библиография - контрольная работа теорія створення, оформлення й використання бібліографічних покажчиків". Нове позначення бібліографічної науки ввійшло у ДЕРЖСТАНДАРТ 16448-70 "Бібліографія. Терміни й визначення", також впроваджений вперше у світовій практиці. Потім термін "бібліографознавство" був повторений у новій редакції зазначеного нормативного документа - ДЕРЖСТАНДАРТ 7.0-77. Але, на жалко, нова назва бібліографічної науки була відсутня в новій редакції - ДЕРЖСТАНДАРТ 7.0-84. Зате, як Библиография - контрольная работа ми знаємо, вийшов перший университетівський підручник під такою назвою: "Бібліографознавство. Загальний курс".

Можливі нові дискусії й підходи. Важливо підкреслити, що додання бібліографії управлінської функції у якості специфічної для її суспільної ролі в інформаційній діяльності проглядається як визначальна тенденція протягом всієї її історії у нашій країні (В.Г. Анастасевич, М.Л Библиография - контрольная работа. Михайлов, А.Н. Соловйов). Але чомусь цьому дотепер надається не достаточно значення, це просто не враховують у пропонованих сразу концептуальних побудовах бібліографії й науки про неї. Але іншої альтернативи немає. Більше того, саме функція інформаційного керування відрізняє як минулу, так і сучасну практику бібліографії. Наприклад, завдання Библиография - контрольная работа "керівництва читанням" написані на прапорі 1-го з функціональних напрямків бібліографії - рекомендаційної. Бібліографічна підсистема з визначальною функцією керування свойственна, як я вже відзначала, для апарата традиційної книжки, більше того, 100є специфічною частиною сучасних автоматизованих інформаційних систем (АИС) – різного типу ИПС, БД, БЗ, ЭС, ИИ й т.п.

Таким чином, на основі констатації особливостей Библиография - контрольная работа виникнення й розвитку бібліографії й бібліографознавства можна вважати, що визначальною сутністю цієї специфічної галузі інформаційної діяльності є інформаційне керування.


2. Бібліотекознавство у системі суміжних наук

Бібліотекознавство, галузь науки, що вивчає мети, принципи, зміст, систему й форми суспільного користування книжками. Основні розділи бібліотекознавства.: загальне бібліотекознавство., яке розглядає проблеми організації Библиография - контрольная работа суспільного користування книжками (місце й роль бібліотеки у суспільстві; основи організації бібліотечної справи, принципи побудови мережі бібліотек та їхню типізацію йт.д.); бібліотечні фонди (питання комплектування, організації й зберігання фондів бібліотек, бібліотечні сборники (опис та класифікація творів печатки й методика складання каталогів, бота із читачами (система обслуговування читачів Библиография - контрольная работа у бібліотеці, форми й методи роботи з ними, керівництво їхнім читанням, виховання культури читання, прищеплювання навичок самоосвітнього читання, вивчення інтересів та запитів читачів); організація роботи бібліотеки (організація й нормування бібліотечної праці, облік і планування діяльності бібліотеки, будівництво й устаткування бібліотечних будинків, механізація й автоматизація бібліотечних процесів і ін.); історія бібліотечної справи Библиография - контрольная работа, яка вивчає зміст, форми, методи й організацію суспільного користування книжками в умовах різних суспільно-економічних формацій.

Методологічні основи й проблематика бібліотекознавства визначаються на кожному історичному етапі соціально-економічними умовами й ідеологією, яка панує при даному суспільному ладі. В основі соціалістичного бібліотекознавства лежить марксистсько-ленінське вчення про об'єктивні Библиография - контрольная работа закономірності розвитку суспільства, теорія В. И. Леніна про культурну революцію й комуністичне виховання. Цим визначилося формування соціалістичного бібліотекознавства як галузі науки, основним завданням якої є дослідження закономірностей розвитку бібліотечного процесу як соціального явища й аналіз на цій основі національних особливостей бібліотечної справи в окремих країнах.

Теоретичні положення соціалістичного Библиография - контрольная работа бібліотекознавства розроблені радянськими науковцями у итогі узагальнення досвіду культурного будівництва, у тому числі бібліотечної справи, накопиченого в СРСР. Соціалістичне бібліотекознавство розкриває суспільну роль і характерні риси бібліотеки соціалістичного типу; принципи й засоби підпорядкування бібліотечної роботи політичним, господарським та культурним завданням країни; організаційні форми, шляхи диференціації й методи обслуговування народу книгою Библиография - контрольная работа з метою залучення основної маси населення до систематичного читання й користування бібліотеками. На сучасному етапі розвитку в центрі уваги соціалістичного бібліотекознавства перебувають питання природи, сутності, змісту й соціальних разумов формування інтересів читачів; місця й ролі бібліотеки в системі наукової й технічної інформації; науково-теоретичних основ єдиної системи бібліотечного Библиография - контрольная работа обслуговування й ряд ін. Питання бібліотечної техніки вивчаються у зв'язку із цілями, завданнями й змістом бібліотечної роботи. У своїй науково-дослідній і практичній боті библиотекознавці використовують математичні, статистичні, соціологічні й інші методи. Особливо важливі для бібліотечної справи наукові висновки про значення інформації в сучасному суспільстві. Перспективні також деякі методи й Библиография - контрольная работа технічні засоби інформації.

Для радянського бібліотекознавства керівне значення мали вказівки В. И. Леніна про бібліотечну справу, рішення з'їздів Комуністичної партії, декрети й постанови Радянського уряду, які визначили створення й розширення бібліотечної мережі, удосконалювання організації й підвищення виховної ролі бібліотек. У становленні радянського Б. великі награды Н. К. Крупскої, яка Библиография - контрольная работа спочатку як голова Главполітпросвета (1920—1930), а потім як защитник наркома по освіті (з 1929) повсякденно керувала роботою бібліотек. Н. К. Крупскій належить велика роль у розвитку загальнотеоретичних основ радянської бібліотечної справи, у першу чергу у розробці питань специфіки радянської бібліотеки, принципів організації бібліотечної справи в Радянській державі, принципів керівництва читанням Библиография - контрольная работа, бібліотечної роботи з дітьми й т.д.

Значний внесок у розвиток радянського бібліотекознавства занесли науковці 3. Н. Амбарцумян, В. В. Васильченко, Ю. В. Григор'єв, А. В. Кленів, і ін.

На сучасному етапі підготовка бібліотечних кадрів ведеться на спеціальних факультетах інститутів культури, у деяких університетах та преподавательічних інститутах на бібліотечних Библиография - контрольная работа відділеннях культурно-просвітніх училищ і в бібліотечних технікумах.

Для буржуазного бібліотекознавства типично, незважаючи на безсумнівні досягнення в розробці окремих заморочек (питання механізації й автоматизації бібліотечних процесів, розробка принципів координації комплектування бібліотечних фондів, планування бібліотечних будинків і ін.), відсутність єдиної теоретичної концепції. Останнє пов'язане із властивими буржуазному бібліотекознавства об Библиография - контрольная работа'єктивістськими тенденціями, сутність яких полягає у спробах представити бібліотеку, всупереч дійсному положенню, як установу, яка знаходиться поза політикою, поза впливом ідеології панівного класу, яка збирає літературу різних політичних напрямків яка надає її для користування будь-яким читачам.


Висновок

У бібліографії існує кілька заморочек окрім розглянутих Перш за все це Библиография - контрольная работа: відсутня досить обґрунтована й переконлива наука про бібліографію. Хоча її відносна самостійність була усвідомлена вже на початку XX ст., але дотепер множаться все нові й нові підходи, у основному не сумісні між собою, а головне - заперечуючи необхідну історичну наступність, уже сформовані тенденції й закономірності. Зокрема, історія російської дореволюційної бібліографії Библиография - контрольная работа систематизована у працях Н.В. Здобнова а от історії радянської бібліографії дотепер у монографічному дослідженні й викладі немає. Це й веде до того, що у бібліографії відсутня необхідна для її практики методика. Остання монографія "Методика бібліографічної роботи" Е.И.Шамурина була видана в 1933 р. У итогі Библиография - контрольная работа, навіть при наявності державної стандартизації, рівень методичного забезпечення бібліографічної діяльності дуже низький

Ще одна невирішена неувязка - це система бібліографічної термінології. Так, є спеціальний ДЕРЖСТАНДАРТ 7.0-99, але кожна нова редакція його (їх було вже три) як би вирішує цю делему. Один приклад: у попередній редакції 1977 р. була спроба визначити основні види бібліографії. У Библиография - контрольная работа діючій редакції такий розділ відсутній, але у назвах відповідних бібліографічних посібників колишні терміни залишилися.


Перечень літератури

1. Вяльяотс М. К. Типология научных библиотек Науч. и техн. б-ки СССР— 1979.— № 3— С. 15—22.

2. Дубаускас С. М. Вероятные аспекты систематизации библиотек // Науч. и техн. б-ки СССР.— 1978. — № 8— С. 14—15.

3. Акилина М. И. К вопросу о систематизации библиотек Библиография - контрольная работа // Науч и техн. б-ки СССР.— 1989.— № 12.— С. 3—9.

4. Петрова С. В. Получено ли новое познание? // Науч. и техн. б-ки СССР— 1980— № 5— С. 12—19.

5. Положение о библиотечном деле в СССР: Утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 марта 1984 г. // Руководящие материалы по библиотечному делу: Справочник.— М., 1988.— С. 9—20.

6. Справочник библиотекаря / К. И Библиография - контрольная работа. Абрамов, С. Г. Антонова, Г. С. Семенова и др.— М.: Книжка, 1985.— 302 с.— (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина).

7. Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И. М. Суслова, Л. Н. Уланова.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Книжка, 1986.— 224 с— (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина).

в. Библиотековедение: Общ. курс Библиография - контрольная работа: Учеб. для библ. фак. ин-тов культуры / К. И. Абрамов, А. Н. Ванеев, В. В. Скворцов и др. Под ред. К. И. Абрамова, Н. С. Карташова— М.: Кн. палата, 1988.— 224 с.

9. Карташов Н. С. Типология библиотек (постановка препядствия и подход к ее решению) // Сов. библиотековедение.— 1985.— № 4.— С. ;17—31.

10. Коршунов О. П. Библиографоведение Библиография - контрольная работа. Общий курс. Учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, ун-тов и ее; вузов — М.: Кн. палата, 1990.— 232 с.bibliograficheskij-ukazatel-redkih-knig-fonda-nauchnoj-biblioteki-yagma-chast-2-s-1901-1917-gg.html
bibliograficheskij-ukazatel-skemen-ust-kamenogorsk-2012-g.html
bibliograficheskij-ukazatel-trudov-nauchnih-sotrudnikov.html